Records

BIT 220.7 BT 613 YCB.322-01

05.10.2011
Zapadno-Salymskoe field, Vav. - 73.15 m/h
PDF — 0.11MB